Pædagogisk tilsyn Viborg Kommune – dialog skema

 

Børnehus: Tumlehøj

Deltagere: Torben Baley Leder, Elin Elkjær Hansen, pædagog og AMR

Dato: 23 marts 2017

1.Marte Meo ( indsatsområde)

Hvordan arbejdes der med Marte – Meo metoden?

Hvad viste observationen?

Indsats

 

Har deltaget i temadagen med Jytte Birk Sørensen, og et forløb med Ressourcekorpset i forhold til et konkret barn.

Tidligere har 2 deltaget i et kursus

Observationen: positive relationer til børnene, arbejder anerkendende og benævner børnenes initiativ.

Udviklingspunkter

På sigt skal nogen på kursus og det skal ses i sammenhæng med den røde tråd ( samarbejdet med skolen i forhold til Hedensted modellen om at fremme børnenes robusthed, behovsudsættelse, nysgerrighed, vedholdenhed og selvregulering)

 

2.Grundlag for børns læring (indsatsområde)

Hvordan arbejdes der med dette grundlag?

Indsats

Har deltaget i kickoff arrangement i område Nord.

Samarbejder med skolen – den røde tråd- læring i forhold til ( robusthed, behovsudsættelse, vedholdenhed m.m.) og som grundlag at arbejde med at børns læring.

 

Udviklingspunkter

At koble grundlag for børns læring med ’den røde tråd’ i sammenhængen med skolen

 

3.Sprog (indsatsområde)

Hvordan arbejdes med sprogindsatsen i det daglige?

Indsats

Hit med sproget arbejde der med dagligt i alle grupper. Bruge f.eks. i samlingen.

(Rim, sange og bogstaver)

Der er en pædagog der vejleder andre i forhold til fokuseret indsats, og der er sproggrupper.

 

 

udviklingspunkter

Forsat implementering af Hit med sproget

 

4.Tidlig indsats ( BIC – VIDA)

Hvordan arbejdes der med bic - temaer (tidlig tilknytning, nærvær og didaktik) i vuggestuen? (BIC)

Hvad viste observationen?

Hvordan arbejdes der med evt. nye standarder i forhold til udsatte børn? (VIDA)

 

Har ikke deltaget i VIDA eller BIC

 

udviklingspunkter

At være nysgerrig på resultater fra Vida og aktiviteter og resultater BIC evt. med henblik på interessen for en vuggestuegruppe i huset.

 

5.Den pædagogisk læreplan – hvordan arbejder I med temaerne?

Hvordan arbejder I med evalueringsresultatet? ( ECERS FCCERS)

Hvordan arbejdet i med pædagogisk dokumentation?

Indsats

P.t. er der en på Natur og Science kursus. Der arbejdes med temaerne i hverdagen

Der arbejdes ikke aktivt med didaktiske modeller.( Smtte modeller og analysemodeller)

Der laves nyhedsbreve, og der tages billeder til børnenettet.

Der arbejdes ikke med pædagogisk dokumentation.

Ø- tiden blev drøftet ( tid til andet arbejde).

 

Udviklingspunkter

 

Evt. udarbejde et årshjul i forhold til læreplanstemaerne

Med henblik på udvikling af den pædagogiske praksis i relation til læreplanen, arbejdes der fremadrettet med didaktiske modeller og dokumentation i relation hertil. Dette med henblik på at få fokus på om den intenderede læring bliver realiseret. Gør vi det vi tror vi gør?

 

6. Børnemiljøet og børnenes perspektiv?

På hvilken måde er det en del af daglig pædagogisk praksis?

Hvad viste observationen?

Indsats

Er i gang med at undersøge materialet fra DCUM

 

Observation: Der blev fornemmet en god atmosfære og muligheder for god trivsel hos børnene.

 

udviklingspunkter

 

Der arbejdes mere bevidst med børnenes perspektiv og det fysiske , æstetiske og psykiske børnemiljø

7. Børn med særlig behov – trivselsmålinger – overgange ( TOPI) – inklusionspraksis ( indsatsområde)

Hvordan arbejder i med resultaterne af trivselsmålingerne?

 

Indsats

 

Personalet drøfter i teamet, når barnet er i gul, og når barnet er i rød position bliver forældrene inddraget, og der udarbejdes en handleplan.

Forældrene er orienteret når personalet er bekymret.

Personalet henvender sig også til den fremskudte socialrådgiver hvis der er brug for det.

Udviklingspunkter

 

Fortsætter som hidtil

 

 

8. Forældresamarbejde

På hvilken måde inddrager I forældrene i børnenes liv i børnehuset?

Indsats

Der er fælles forældrebestyrelse sammen med skolen.

Forældrene er aktive i de arrangementer personalet afholder.

Forældre er Aktive i forhold til aktiviteter på legepladsen.

Et lokal samfund som er gode til at bakke om børnehaven

Forældrene er f.eks. involveret i hit med sproget.

 

Udviklingspunkter

Inddraget forældrene i arbejdet med ’den røde tråd’.

 

9. Medarbejdertrivsel og udvikling

Hvad viser den sidste trivselsmåling?

Sygefravær?

Hvilke muligheder og planer har I i forhold til kompetenceudvikling?

Indsats

Resultaterne af 3 i en målingen er ikke drøftet endnu

Meget lavt sygefravær

Mus samtalerne:

Børneyoga, natur og science ( arbejder henimod at få det grønne flag)

Der er kommet ny leder som også er leder af SFO

 

 

 

Udviklingspunkter

Være om den gode trivsel

 

Bilag: 1

 

 

 

 

 

Udviklingsplan for: (navn på børnehus)

Dato:

1. Marte Meo ( indsatsområde)

Mål, tegn og tiltag

 

2. Grundlag for læring ( indsatsområde)

Mål, tegn og tiltag

 

3. Sprog ( indsatsområde)

Mål , tegn og tiltag

 

4. Tidlig indsats ( BIC – VIDA)

Mål, tegn og tiltag

 

5. Den pædagogisk læreplan – hvordan arbejder I med temaerne ?

Evaluering – hvordan arbejder I med evalueringsresultatet? ( Ecers Fccers)

 

Mål, tegn og tiltag

 

6. Børnemiljøet og børnenes perspektiv?

Mål tegn og tiltag

 

7. Børn med særlig behov – trivselsmålinger – overgange ( TOPI) - inklusionspraksis

Mål, tegn og tiltag

 

8. Forældresamarbejde

Mål, tegn og tiltag

 

9. Medarbejdertrivsel og udvikling

Mål, tegn og tiltag

 

 

 

 

 

 

Bilag 2

Fakta:

Børnehus: Tumlehøj

Udfyldt dato:  6.3.2017                                         Udfyldt af: Torben Bailey, leder

 

Antal børn indskrevne børn

Aktuelle tal

0-3 årige

 

3-6 årige

57

Personale

Antal timer

Personale med pædagoguddannelse

142+ 20ekstra m.m. + leder som er fordelt 50/50 mellem skole/børnehave

Personale med kortere pæd. udd. (PGU/PAU)

26

Personale uden pæd. udd.

56

Personale med relevant diplomuddannelse

 

Børn med særlige behov

antal

Aktuelle sager i PPR

2 fra samme familie

Børn der har fået skoleudsættelse i 2016

En dreng

Børn der får støtte

1 dreng 10 timer om ugen

Ydelser fra Ressourcekorpset

Råd og vejledning

Timer

Andet ( beskriv hvad)

Pt. et Marte Meo forløb

Børn med andet modersmål end dansk

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 3

Navn:                 Torben Bailey                                                            udfyldt dato: marts 2017

Emne ( Øvrige forhold jf. Dagtilbudsloven)

ja

nej

Har institutionen en beredskabsplan/sorgplan i forbindelse med dødsfald og andre alvorlige hændelser

Det har vi haft – men kan ikke finde den. Vi skal lave en fælles for vores SDI

 

x

Kender I kommunens retningslinjer hvis der opstår mistanke om overgreb på børn og unge?( vi orienterer os i folderen)

Har I drøftet hvordan I konkret vil arbejde med retningslinjerne? (nej – men vil gøre det, hvis der opstod noget aktuelt)

x

 

Er der indenfor de sidste 3 år udarbejdet en arbejdsmiljøvurdering?

x

 

Røgfrie miljøer

Er institutionen røgfri?

x

 

Hygiejne

Er der procedurer i forhold til at vaske hænder?

Er køkkenet godkendt? (i forbindelse med madordning)

Er der procedurer i forhold fødevarehygiejne?( ja sund fornuft)

X

 

 

x

 

Forsikring

Er personalet forsikret hvis der skulle ske uheld med børnene p.g.a manglende opsyn?

 

?

Vuggestuer:

Sovestillinger

Kender I pjecen : Pludselig uventet spædbarndød?

 

 

Vuggestuer:

Er eventuelle barneseler godkendte af varefakta fabrikat?

 

 

Sikker transport: er der procedurer?

Kender I reglerne for befordring i motorkøretøj?

 

x

Legetøj

Er det legetøj I har i institutionen af godkendt fabrikat ( jf. legetøjsbekendtgørelsen)?

x

 

 

Vedligeholder I hjemmesiden?

x